Gyakran Ismételt Kérdések

Mit jelent A Jövő Iskolája?

A Jövő Iskolája név azt fejezi ki, hogy iskolánk egy olyan iskola, ahol a gyerekek olyan kompetenciákat és készségeket sajátíthatnak el, melyek segítik őket felkészülni és eligazodni a jövő gyorsan változó világában.

Mi A Jövő Iskolájának programja? Hogyan kell elképzelni az oktatást?

Programunk a Diákszempont Általános Iskola és Gimnázium koncepcióját vette át. A koncepció lényege, a rendszerpedagógia. A rendszerszemlélettel az összefüggések felismerésére, kritikai gondolkodásra és önálló tanulásra készítjük fel a gyerekeket. Ennek értelmében, a feladatok tanórai feldolgozása során a kooperatív csoportok létrehozását támogatjuk, a hagyományos frontális oktatást mellett/helyett.  Így a tanulóknál, - a tananyagon túl – az együttműködés, empátia, kooperáció, tolerancia, kommunikáció készségeket is fejlesztjük, mely a kooperatív csoportmunka pozitív hozadéka.

A Nemzeti Alaptantervet tanítjuk, de eltérően a hagyományos iskolai módszerektől. Projektmódszerrel, tevékenységközpontú feladatokban dolgozunk fel témákat. A délutáni foglalkozások során az idegennyelv, a sport, kreatív tárgyak, animáció, digitális eszközök világába vezetjük be a gyerekeket.

Az órák során digitális eszközöket használunk, a tanagyag és az ezt kiegészítő ismeretek érdekes és izgalmas feldolgozására. A digitális eszközök tudatos, okos és felelősségteljes használatára tanítjuk a gyerekeket. Kiemelten kezeljük a nyelvoktatást, célunk, hogy a gyerekek a 8. osztály befejeztével a választott nyelven készség szinten tudjanak minden helyzetben kommunikálni. Ezt segítendő nemcsak nyelvórákat tartunk, hanem a projektóráink egy része is idegen nyelven zajlik már első osztálytól, ahol természetes élethelyzetekben hallják és használják a diákok a nyelvet.

Mit jelent a digitális technika használata az iskolában?

A digitális eszközök tudatos, okos és felelősségteljes használatára tanítjuk a gyerekeket. A digitális kor követelményeinek eleget téve, alsóban a délutáni projektórák alkalmával, míg 4. osztálytól tanórai keretek között vezetjük be a digitális eszközök alkalmazását. Prezentációs technikákat alkalmazva, illetve digitális tananyagtartalmat használva, interaktív módon szeretnénk tanulóinkat a tudatos eszközhasználatra nevelni. Mindemellett hasznos, a tanulás támogatasára szolgáló internet alapú alkalmazások megismertetésébe kezdünk a felső tagozaton, amivel célunk, hogy a tanulókban mihamarabb megalapozzuk az önálló tanulás képességét.

Miben más ez az iskola, mint az állami iskolák?

Iskolánkban elsősorban készségeket fejlesztünk. Kiemelt figyelmet fordítunk az alábbi készségek erősítésére: önismeret, önértékelés, érzelmi intelligencia, csapatmunka, kritikus gondolkodás, kommunikáció, kreativitás, idegennyelvi és digitális kompetencia. A gyerekek igényeihez igazodó napirendet alakítottunk ki, a tantermi elrendezés is ezekre az igényekre reflektál. Mi úgy gondoljuk, hogy az igazán informatív értékelés a szöveges értékelés, így ezt a formát a 8. osztály végéig megtartjuk az osztályozás mellett.

Miben más ez az iskola, mint a többi alternatív intézmény?

A Nemzeti Alaptantervet tanítjuk, de eltérően a hagyományos iskolai módszerektől. Éppen ezért iskolánk „átjárható” más állami iskolákkal. Oktatásunkat a rendszerpedagógiára alapozzuk, projektmódszerrel dolgozunk fel témákat. Kiemelten kezeljük az idegennyelvi oktatást és digitális eszközök oktatásba való illesztését.

Áthozhatom-e és átvihetem-e a gyermekem év közben vagy év végén más iskolába?

Igen, iskolánk „átjárható” más iskolákkal. A tananyag szempontjából az év végi váltás az ideális, de jogilag bármikor megoldható a váltás.

Hogyan lehet ugyanazt a tananyagot másképp megtanítani, mint egy hagyományos iskolában? Mi az a projektmódszer?

Az iskolák többségében frontális oktatás zajlik. Ez azt jelenti, hogy a tanár magyaráz, szemben a gyerekekkel. A Jövő Iskolájában a frontális oktatást csak a szükséges helyzetekben alkalmazzunk. A tananyag megismerése és feldolgozása a tanárok és gyerekek együttműködésével valósul meg, bizonyos ismeretanyag, tantárgyak esetében projektmódszerrel.

A projektoktatás egy olyan tevékenységközpontú oktatási stratégia, ahol erről a hagyományos berendezkedésről, a diákok kooperatív csapatmunkájára kerül át a hangsúly. Nem a pedagógus adja át az ismereteket, hanem a tanulók szerzik meg azokat a projektek=tevékenységek során. Tanítás, ismeretátadás, ismeretfelhalmozás helyett a tanulás, az ismeretszerzés, és a képességfejlesztés kerül előtérbe. A projekt egy olyan összetett (több tantárgy ismereteit is magában foglaló) feladat, melynek középpontjában egy gyakorlati jellegű probléma áll, melyet a diákok és tanárok közösen, több szempont szerint elemezve, komplex  módon dolgoznak fel.

A projektmódszer legfontosabb értéke maga a munkafolyamat. Az egyéni munka mellett megjelenik a csoportos tevékenység, az együttműködés (kooperativitás). Mindenki saját képességei, egyéni tapasztalatai alapján járul hozzá a csoport munkájához. A módszer a tanulók érdeklődésére, szükségleteire és a közös tevékenységre épít. Egyik fő jellegzetessége a résztvevők nagyfokú szabadsága, önállósága. A projektmódszer alkalmazásával kilépünk a hagyományos időbeosztásból és a tantárgyi keretekből. Az ismeretszerzés a különböző tevékenységek során alkotó módon történik.

A projektmódszer élmény alapú módszer. A tanagyag valódi megtanítása és gyakorlati hasznosítása, és párhuzamosan a készségek fejlesztése frontális (hagyományos) oktatásban nem megy. A projektmódszerrel kiegészített oktatás hatékonyabb és élvezetesebb.
Forrás és további információk: Wikipedia, fejlesztok.hu

Mi a különbség a projektmódszer és a projektóra között?

A projektmódszer egy összetett feladat olyan gyakorlatorientált megvalósítása, amit a diákok csapatot alkotva, együtt oldanak meg, felhasználva a megszerzett ismereteket, mindenki az egyéni képességei által segítve a végeredményt. A projekt során gyakorlatba ültetik át a diákok a tanultakat, így az ismeretek jobban rögzülnek.

A Jövő Iskolájában projektóráknak nevezzük a délutáni foglalkozásokat, amelyek során az idegennyelv, a sport, kreatív tárgyak, művészetek, zene, mozgás, animáció, digitális eszközök világába vezetjük be a gyerekeket. Ezek mind helyben, az iskolában valósulnak meg (bizonyos sportokat kivéve), így érdekesen és hasznosan töltik ki a diákok idejét.

Milyenek a délutáni foglalkozások A Jövő Iskolájában?

A Jövő Iskolájában jelenleg az "Élet Iskolájának" nevezzük a délutáni foglalkozásokat, amelyek során az idegennyelv, a sport, kreatív tárgyak, művészetek, zene, mozgás, animáció, digitális eszközök, a kutatás, a hétköznapi mesterségek, foglalkozások világába vezetjük be a gyerekeket. Ezek mind helyben, az iskolában valósulnak meg (bizonyos sportokat kivéve), így érdekesen és hasznosan töltik ki a diákok idejét.

Lesznek-e tantárgyak? Könyvek?

A Nemzeti Alaptantervet tanítjuk, de eltérően a hagyományos iskolai módszerektől, így tankönyveink is vannak, amelyek a digitális tananyagot egészíthetik ki. Tantárgy és tanárfüggő, hogy milyen tankönyveket használunk.

A tanév indulásakor további felvilágosítást kapnak erről a tanulók. Hiszünk tanáraink magas szakmai hozzáértésében. Együtt, csapatban alakítjuk a tananyag bizonyos részeinek projektmódszerrel való feldolgozását, így megfelelő tankönyvek és kiegészítő anyagok fogják támogatni a rendszerszemléletet, a projektoktatást és a kooperatív csoportokat.

Hogyan fogunk értékelni, lesznek jegyek?

Szöveges és jeggyel történő osztályozás is lesz (3. osztálytól mindkettő). De igazán informatív értékelésnek a szöveges értékelést tartjuk, így ezt a formát a 8. osztály végéig megtartjuk az osztályozás mellett. Összefüggő, a komplex személyiségfejlődésre reflektáló szöveges értékelési módszert alkalmazunk.

Félévente kapják meg a szülők a tanító összefüggő, komplex szöveges értékelését, amelyet személyes konzultáció is követ. 

Ki áll az iskola mögött? Ki a fenntartó?

Az iskola fenntartója a Készségfejlesztő és Kommunikációs Egyesület. Mi, az iskolát alapító egyesület tagjai, egy olyan önkéntes csapat, közösség vagyunk, akik a saját szabadidejüket, tudásukat, szakmai ismereteiket teszik bele a szervezésbe, kiemelten az adott területen, ami hozzájuk tartozik (pénzügyi tervezés, épület és infrastruktúra, tanárszervezés, pedagógia, szülőszervezés, kommunikáció, marketing, IT) a szabadidejükből, elhivatottságból, hogy létrejöjjön egy olyan iskola, ami a gyermekek számára hasonló kiemelkedő feltételeket nyújt itt Veresegyházon is, mint már sok más budapesti.

A Jövő Iskolája önkéntes munkán alapszik, nem klasszikus szolgáltató. Egy pedagógus-gyerek-szülő hármasán alapuló közösséget építünk, ez iskolánk egyik célja. Neveinket a honlapunkon találhatod.

Hol lesz az Iskolánk?

Veresegyházon, a főút mentén a jelenlegi Katolikus Gimnázium épületében lesz. (Veresegyház, Fő út 106.) A 2018/2019-es tanévet átmenetileg a Köves utca 12. szám alatt kezdtük meg, amíg a gimnázium új épülete elkészül. Hosszútávon egy új iskolaépület készül A Jövő Iskolájának számára Veresegyházon, amely most van a tervezési fázisban.

Mennyi lesz a működési hozzájárulás?

Havonta 100.000 forint, az év minden hónapjában.

Ezekből finanszírozzuk az épület bérleti díját, a délutáni projektórákat és foglalkozásokat, az ezekhez szükséges eszközöket, a taneszközöket, a digitális felszereltséget és tanáraink magasabb bérét. Tanárainktól az átlagosnál magasabb hozzáadott értéket és elkötelezettséget várunk el, ezért magasabb bért is nyújtunk nekik. Amíg a nyolc osztály felmenő rendszerben el nem indul, addig testvérkedvezményt előre láthatóan nem tudunk biztosítani, mivel működési költségeinket a bevételeink teljesen lefedik. Ezen felül csupán az étkezési költségek merülnek még fel.

Az iskola non-profit, ami garantálja azt, hogy minden hozzájárulás teljes mértékben az iskolai oktatás fejlesztésére irányuljon.

Szükséges -e egyéb szülői közreműködés időben és/vagy pénzben?

A működési hozzájáruláson és étkezésen kívül nem szükséges egyéb anyagi hozzájárulás az iskola működéséhez. A délutáni programok költségeit a működési hozzájárulás már tartalmazza.

Az iskola nem vár el kötelező önkéntes munkát, A Jövő Iskolája azonban szoros kapcsolatot szeretne ápolni az ide járó diákok szüleivel. Az iskola oktatási programja, módszerei a diákokat is a kooperatív csapatmunkára, önálló döntéshozásra készítik fel, az erre való nevelésben a szülők együttműködésére is számítunk.

Iskolánk rendszeres kommunikációt tart fent a szülőkkel, időszakosan workshopot ill. önkéntes közösségi munkát szervez a tanárok és családok számára.

Honnan és milyen típusú étkezést fogunk biztosítani a gyerekeknek?

Környékbeli étkeztetővel kötöttünk szerződést. Egészséges, változatos iskolai étkeztetést kínálunk, ahol magas minőségű, ellenőrzött körülmények közül származó alapanyagokból készülnek ízletes fogások.

Lesz-e felvételi? Hogyan történik a gyerekek kiválasztása?

A gyerekeket nem felvételiztetjük a szó hagyományos értelmében. A családokkal és a gyermekekkel is történik egy-egy kötetlen foglalkozás, beszélgetés. Az aktuális részleteket és adott tanévre szóló jelentkezési határidőket a főoldalon lehet olvasni.

Milyen osztályok indulnak?

A Jövő Iskolája 2018. szeptemberében egy első osztályt indított. A 2019/2020-as tanévre keressük az első osztályba jelentkező gyerekeket. Az osztály maximum 20-22 fővel indul.

Mikor kell jelentkezni és hogyan?

A 2019-2020-as tanévre 2018. szeptemberétől lehet jelentkezni, a kiválasztás 2019. március folyamán történik. A jelentkezéseket online lehet kezdeményezni. A csatlakozás szabad helyek függvényében folyamatos.

Kinek ajánljuk az iskolánk?

Minden olyan gyereknek és szüleiknek, tehát minden olyan családnak, ahol fontosnak tartják, hogy a gyerek szeressen iskolába járni, valódi, gyakorlati tudásra is tegyen szert, kiemelten fontosnak tartják, hogy a gyermek készségeit fejlessze az intézmény, amelyekkel a való életben tud majd érvényesülni. Mindenkinek, akik emellett nyitottak a hagyományostól eltérő keretek között zajló oktatásra, a rendszerszemléletetre, élmény alapú oktatásra és projektmódszerre. Egyet tudnak érteni azzal hogy a NAT tananyagára építve a megszokottól eltérő módon dolgozzuk fel azt. Azoknak a szülőknek ajánljuk iskolánkat, akik kellően rugalmasak ahhoz, hogy együtt tudjanak élni egy újonnan induló iskola minden előnyével és hátrányával.

Iskolánkat azon gyerekeknek is ajánljuk, akik:
– visszahúzódóbbak, nehezen nyílnak meg közösségben, érzékenyebbek
–  a művészetek iránti affinitásuk erősebb
– lassabban dolgoznak ugyan, de képesek elmélyülni a feladatban
– együttműködési készségük megfelelően fejlett, társaik iránt érdeklődést mutatnak
– kreatív gondolkodásúak
– önszabályozó rendszerük koruknak megfelelően fejlett, kevéssé igénylik a folyamatos instruálást

Akiknek kevésbé ajánljuk:
– hiperaktív, magatartászavaros, ADHD tüneteit mutató, vagy ezzel diagnosztizált gyermekeknek, mert számukra a szorosabb, világosabb keretek szükségesek.
– kis létszámú iskolába javasolt gyermekek számára a mi osztályközösségeink szintén nem megfelelőek, osztályaink maximális létszáma ugyanis 20-22 főben megállapított.
– szociális készségeik terén fejletlenebb gyermekek számára ugyancsak nem javasolt az iskolánk.

Mi lesz a napirend?

Az iskolába 7-től lehet érkezni és 17 óráig lehet maradni. A Jövő Iskolája iskolaotthonos rendszerben működik. Reggel 8.15 - 9.00 óráig az osztáytanító által vezetett beszélgetőkörben hangolódnak rá a gyerekek az oktatásra. A tanórák 9 órától indulnak, 14 óráig vannak kötelező órák és feladatok. 17 óráig vannak foglalkozások, amelyekbe már a délutáni szabadon választható különórák is bele tartoznak.

Mit jelent az iskolaotthonos nevelés és oktatás?

Az iskolaotthon esetében a gyermek egész napos nevelése történik, a tanítási órák és a szabadidő összefüggő rendszert alkot. A tanulás és a szabadidő váltakoznak, szem előtt tartva ezzel a gyermekek terhelhetőségét. Ez a rendszer remekül igazodik A Jövő Iskolájának elképzeléseihez, hiszen az "Élet iskolája" foglalkozásokat szervesen lehet beilleszteni az iskolaotthonos rendszerbe. A két osztálytanító között egyenlően oszlanak meg a feladatok minden esetben két tanító váltja egymást, a tanórákon, a szabadidős foglalkozásokon és az önálló tanuláson is. Az iskolaotthonos nevelés keretei között házi feladat adásának nincs helye, mivel a tanuló az egész napos felkészítés során készül fel a következő tanítási napokra.

A tanítási órák megosztása: Délelőtt, mikor a gyermekek a legaktívabbak, a nehezebben elsajátítható tárgyak vannak napirenden, délután pedig a készségtárgyakat oktatjuk.

A gyermekeknek lehetőségük van beszélgetni problémájukról, nem olyan kötött és rideg az órarend, illetve a napirend. Az osztálytanítók értesülhetnek miden gondról, bajról, késésről, megfigyelhetik a diákokat a szabadidős tevékenységek eltöltése közben is -így jobban megismerve a tanulókat, a nevelésük is hatékonyabbá válhat. A szabadidőben végezhető, "Élet iskolája" tevékenységek között van a mozgás számos formája, könyvtárlátogatás, zenehallgatás, játékok, és más kreatív foglalkozások, idegennyelv, művészetek, zene, animáció, digitális eszközök, a kutatás, a hétköznapi jelenlegi és jövőbeli mesterségek, foglalkozások bemutatása és kipróbálása.

Az iskolaotthonban 8 órától délután 16-ig foglalkoztatjuk a gyermekeket, táskájukat a könyvekkel, munkafüzetekkel csak hétvégén viszik haza, hogy a szülő is lássa, hogyan haladnak a gyerekek.

Miért tartjuk jónak az iskolaotthonos rendszert?

Ez az oktatási forma kedvező szervezeti feltételt biztosít a tanulmányi munka hatékonyabb irányításához, az óvodai életrend szerves folytatásává válik. Ez megkönnyíti az óvoda és az iskola közötti zökkenőmentes átmenetet. Egyenletes megterhelést nyújt. Az egyéni fejlesztésen és a tehetséggondozáson van a hangsúly. A gyermekek tevékenykedtetésén alapuló, egész nap kedvező pedagógiai hatást nyújtó munkarend kialakítása válik lehetővé. A tanítás, a tanulás, az aktív pihenés, a szabadidős tevékenységek célszerűen váltogatják egymást. Meghitt viszony alakul ki a pedagógus és a tanuló között. A szülőkkel szoros és harmonikus együttműködésre törekszünk. Minden gyermek különböző, más fejlettségű más-más területen: így ennek megfelelően foglalkozunk velük.

Hol találkozhatok a jelentkezés előtt az alapítókkal, tanárokkal?

Havi rendszerességgel szervezünk workshopokat Veresegyházon. Honlapunkon az események között vagy facebook oldalunkon találhatóak ezekről az információk. Egyéb érdeklődés esetén az érdeklődés menüpont alatti elérhetőségek egyikén várjuk a kérdéseket.