Gyakran Ismételt Kérdések

Mit jelent A Jövő Iskolája?

A Jövő Iskolája név azt fejezi ki, hogy iskolánk egy olyan iskola, ahol a gyerekek olyan kompetenciákat és készségeket sajátíthatnak el, melyek segítik őket felkészülni és eligazodni a jövő gyorsan változó világában.

Mi A Jövő Iskolájának programja? Hogyan kell elképzelni az oktatást?

Programunk a Diákszempont Általános Iskola és Gimnázium koncepcióját vette át. A koncepció lényege, a rendszerpedagógia. A rendszerszemlélettel az összefüggések felismerésére, kritikai gondolkodásra és önálló tanulásra készítjük fel a gyerekeket. Ennek értelmében, a feladatok tanórai feldolgozása során a kooperatív csoportok létrehozását támogatjuk, a hagyományos frontális oktatást mellett/helyett. Így a tanulóknál, - a tananyagon túl – az együttműködés, empátia, kooperáció, tolerancia, kommunikáció készségeket is fejlesztjük, mely a kooperatív csoportmunka pozitív hozadéka. A Nemzeti Alaptantervet tanítjuk, de eltérően a hagyományos iskolai módszerektől. Projektmódszerrel, tevékenységközpontú feladatokban dolgozunk fel témákat. A délutáni foglalkozások során az idegennyelv, a sport, kreatív tárgyak, animáció, digitális eszközök világába vezetjük be a gyerekeket. Az órák során digitális eszközöket használunk, a tanagyag és az ezt kiegészítő ismeretek érdekes és izgalmas feldolgozására. A digitális eszközök tudatos, okos és felelősségteljes használatára tanítjuk a gyerekeket. Kiemelten kezeljük a nyelvoktatást, célunk, hogy a gyerekek a 8. osztály befejeztével a választott nyelven készség szinten tudjanak minden helyzetben kommunikálni.

Mit jelent a digitális technika használata az iskolában?

A digitális eszközök tudatos, okos és felelősségteljes használatára tanítjuk a gyerekeket. Prezentációs technikákat alkalmazva, illetve digitális tananyagtartalmat használva, interaktív módon szeretnénk tanulóinkat a tudatos eszközhasználatra nevelni. Mindemellett hasznos, a tanulás támogatasára szolgáló internet alapú alkalmazások megismertetésébe kezdünk, amivel célunk, hogy a tanulókban mihamarabb megalapozzuk az önálló tanulás képességét.

Miben más ez az iskola, mint az állami iskolák?

Iskolánkban elsősorban készségeket fejlesztünk. Kiemelt figyelmet fordítunk az alábbi készségek erősítésére: önismeret, önértékelés, érzelmi intelligencia, csapatmunka, kritikus gondolkodás, kommunikáció, kreativitás, idegennyelvi és digitális kompetencia. A gyerekek igényeihez igazodó napirendet alakítottunk ki, a tantermi elrendezés is ezekre az igényekre reflektál. Mi úgy gondoljuk, hogy az igazán informatív értékelés a szöveges értékelés, így ezt a formát a 8. osztály végéig megtartjuk az osztályozás mellett.

Miben más ez az iskola, mint a többi alternatív intézmény?

A Nemzeti Alaptantervet tanítjuk, de eltérően a hagyományos iskolai módszerektől. Éppen ezért iskolánk „átjárható” más állami iskolákkal. Oktatásunkat a rendszerpedagógiára alapozzuk, projektmódszerrel dolgozunk fel témákat. Kiemelten kezeljük az idegennyelvi oktatást és digitális eszközök oktatásba való illesztését.

Áthozhatom-e és átvihetem-e a gyermekem év közben vagy év végén más iskolába?

Igen, iskolánk „átjárható” más iskolákkal. A tananyag szempontjából az év végi váltás az ideális, de jogilag bármikor megoldható a váltás.

Hogyan lehet ugyanazt a tananyagot másképp megtanítani, mint egy hagyományos iskolában? Mi az a projektmódszer?

Az iskolák többségében frontális oktatás zajlik. Ez azt jelenti, hogy a tanár magyaráz, szemben a gyerekekkel. A Jövő Iskolájában a frontális oktatást csak a szükséges helyzetekben alkalmazzunk. A tananyag megismerése és feldolgozása a tanárok és gyerekek együttműködésével valósul meg, bizonyos ismeretanyag, tantárgyak esetében projektmódszerrel. A projektoktatás egy olyan tevékenységközpontú oktatási stratégia, ahol erről a hagyományos berendezkedésről, a diákok kooperatív csapatmunkájára kerül át a hangsúly. Nem a pedagógus adja át az ismereteket, hanem a tanulók szerzik meg azokat a projektek=tevékenységek során. Tanítás, ismeretátadás, ismeretfelhalmozás helyett a tanulás, az ismeretszerzés, és a képességfejlesztés kerül előtérbe. A projekt egy olyan összetett (több tantárgy ismereteit is magában foglaló) feladat, melynek középpontjában egy gyakorlati jellegű probléma áll, melyet a diákok és tanárok közösen, több szempont szerint elemezve, komplex módon dolgoznak fel. A projektmódszer legfontosabb értéke maga a munkafolyamat. Az egyéni munka mellett megjelenik a csoportos tevékenység, az együttműködés (kooperativitás). Mindenki saját képességei, egyéni tapasztalatai alapján járul hozzá a csoport munkájához. A módszer a tanulók érdeklődésére, szükségleteire és a közös tevékenységre épít. Egyik fő jellegzetessége a résztvevők nagyfokú szabadsága, önállósága. A projektmódszer alkalmazásával kilépünk a hagyományos időbeosztásból és a tantárgyi keretekből. Az ismeretszerzés a különböző tevékenységek során alkotó módon történik. A projektmódszer élmény alapú módszer. A tanagyag valódi megtanítása és gyakorlati hasznosítása, és párhuzamosan a készségek fejlesztése frontális (hagyományos) oktatásban nem megy. A projektmódszerrel kiegészített oktatás hatékonyabb és élvezetesebb. Forrás és további információk: Wikipedia, fejlesztok.hu

Mi a különbség a projektmódszer és a projektóra között?

A projektmódszer egy összetett feladat olyan gyakorlatorientált megvalósítása, amit a diákok csapatot alkotva, együtt oldanak meg, felhasználva a megszerzett ismereteket, mindenki az egyéni képességei által segítve a végeredményt. A projekt során gyakorlatba ültetik át a diákok a tanultakat, így az ismeretek jobban rögzülnek. A Jövő Iskolájában projektóráknak nevezzük a délutáni foglalkozásokat, amelyek során az idegennyelv, a sport, kreatív tárgyak, művészetek, zene, mozgás, animáció, digitális eszközök világába vezetjük be a gyerekeket. Ezek mind helyben, az iskolában valósulnak meg (bizonyos sportokat kivéve), így érdekesen és hasznosan töltik ki a diákok idejét.

Milyenek a délutáni foglalkozások A Jövő Iskolájában?

A Jövő Iskolájában jelenleg az "Élet Iskolájának" nevezzük a délutáni foglalkozásokat, amelyek során az idegennyelv, a sport, kreatív tárgyak, művészetek, zene, mozgás, animáció, digitális eszközök, a kutatás, a hétköznapi mesterségek, foglalkozások világába vezetjük be a gyerekeket. Ezek mind helyben, az iskolában valósulnak meg (bizonyos sportokat kivéve), így érdekesen és hasznosan töltik ki a diákok idejét.

Lesznek-e tantárgyak? Könyvek?

A Nemzeti Alaptantervet tanítjuk, de eltérően a hagyományos iskolai módszerektől, így tankönyveink is vannak, amelyek a digitális tananyagot egészíthetik ki. Tantárgy és tanárfüggő, hogy milyen tankönyveket használunk.

A tanév indulásakor további felvilágosítást kapnak erről a tanulók. Hiszünk tanáraink magas szakmai hozzáértésében. Együtt, csapatban alakítjuk a tananyag bizonyos részeinek projektmódszerrel való feldolgozását, így megfelelő tankönyvek és kiegészítő anyagok fogják támogatni a rendszerszemléletet, a projektoktatást és a kooperatív csoportokat.

Hogyan fogunk értékelni, lesznek jegyek?

Szöveges és jeggyel történő osztályozás is lesz (2. osztály évvégétől mindkettő). Igazán informatív értékelésnek a szöveges értékelést tartjuk, így ezt a formát a 8. osztály végéig megtartjuk az osztályozás mellett. Összefüggő, a komplex személyiségfejlődésre reflektáló szöveges értékelési módszert alkalmazunk. A szülők félévente kapják meg a szöveges értékelését, illetve minimum éves két alkalommal személyes konzultáción vehetnek részt. 

Ki áll az iskola mögött? Ki a fenntartó?

Az iskola fenntartója a Készségfejlesztő és Kommunikációs Egyesület. Mi, az iskolát alapító egyesület tagjai, egy olyan önkéntes csapat, közösség vagyunk, akik a saját szabadidejüket, tudásukat, szakmai ismereteiket teszik bele a szervezésbe, kiemelten az adott területen, ami hozzájuk tartozik (pénzügyi tervezés, épület és infrastruktúra, tanárszervezés, pedagógia, szülőszervezés, kommunikáció, marketing, IT) a szabadidejükből, elhivatottságból, hogy létrejöjjön egy olyan iskola, ami a gyermekek számára hasonló kiemelkedő feltételeket nyújt itt Veresegyházon is, mint már sok más budapesti.
A Jövő Iskolája önkéntes munkán alapszik, nem klasszikus szolgáltató. Egy pedagógus-gyerek-szülő hármasán alapuló közösséget építünk, ez iskolánk egyik célja. Neveinket a honlapunkon találhatod.

Hol lesz az Iskolánk?

Veresegyházon, a főút mentén a jelenlegi Katolikus Gimnázium épületében lesz. (Veresegyház, Fő út 106.) A 2018/2019-es tanévet átmenetileg a Köves utca 12. szám alatt kezdtük meg, amíg a gimnázium új épülete elkészül. Hosszútávon egy új iskolaépület készül A Jövő Iskolájának számára Veresegyházon, amely most van a tervezési fázisban.

Mennyi lesz a működési hozzájárulás?

Havonta 100.000 forint, az év minden hónapjában.

Ezekből finanszírozzuk az épület bérleti díját, a délutáni projektórákat és foglalkozásokat, az ezekhez szükséges eszközöket, a taneszközöket, a digitális felszereltséget és tanáraink magasabb bérét. Tanárainktól az átlagosnál magasabb hozzáadott értéket és elkötelezettséget várunk el, ezért magasabb bért is nyújtunk nekik. Amíg a nyolc osztály felmenő rendszerben el nem indul, addig testvérkedvezményt előre láthatóan nem tudunk biztosítani, mivel működési költségeinket a bevételeink teljesen lefedik. Ezen felül csupán az étkezési költségek merülnek még fel.

Az iskola non-profit, ami garantálja azt, hogy minden hozzájárulás teljes mértékben az iskolai oktatás fejlesztésére irányuljon.

Szükséges -e egyéb szülői közreműködés időben és/vagy pénzben?

A működési hozzájáruláson és étkezésen kívül nem szükséges egyéb anyagi hozzájárulás az iskola működéséhez. A délutáni programok költségeit a működési hozzájárulás már tartalmazza. Az iskola nem vár el kötelező önkéntes munkát, A Jövő Iskolája azonban szoros kapcsolatot szeretne ápolni az ide járó diákok szüleivel. Az iskola oktatási programja, módszerei a diákokat is a kooperatív csapatmunkára, önálló döntéshozásra készítik fel, az erre való nevelésben a szülők együttműködésére is számítunk. Iskolánk rendszeres kommunikációt tart fent a szülőkkel, időszakosan workshopot ill. önkéntes közösségi munkát szervez a tanárok és családok számára.

Honnan és milyen típusú étkezést fogunk biztosítani a gyerekeknek?

Környékbeli étkeztetővel kötöttünk szerződést. Egészséges, változatos iskolai étkeztetést kínálunk, ahol magas minőségű, ellenőrzött körülmények közül származó alapanyagokból készülnek ízletes fogások.

Lesz-e felvételi? Hogyan történik a gyerekek kiválasztása?

A gyerekeket nem felvételiztetjük a szó hagyományos értelmében. A családokkal és a gyermekekkel is történik egy-egy kötetlen foglalkozás, beszélgetés. Az aktuális részleteket és adott tanévre szóló jelentkezési határidőket a főoldalon lehet olvasni.

Milyen osztályok indulnak?

A Jövő Iskolája 2018. szeptemberében egy első osztályt indított. A 2019/2020-as tanévre keressük az első osztályba jelentkező gyerekeket. Az osztály maximum 20-22 fővel indul.

Mikor kell jelentkezni és hogyan?

A 2019/20-as tanévre első és második osztályba a maximális osztálylétszámot figyelembevéve, a szabad helyek függvényében folyamatosan lehet jelentkezni. A 2020/21-es tanév első osztályába 2019 szeptemberétől lehet beadni a jelentkezéseket, a kiválasztás folyamata 2020. februárban és márciusban történik majd. A jelentkezéseket online lehet kezdeményezni.

Kinek ajánljuk az iskolánk?

Minden olyan gyereknek és szüleiknek, tehát minden olyan családnak, ahol fontosnak tartják, hogy a gyerek szeressen iskolába járni, valódi, gyakorlati tudásra is tegyen szert, kiemelten fontosnak tartják, hogy a gyermek készségeit fejlessze az intézmény, amelyekkel a való életben tud majd érvényesülni. Mindenkinek, akik emellett nyitottak a hagyományostól eltérő keretek között zajló oktatásra, a rendszerszemléletetre, élmény alapú oktatásra és projektmódszerre. Egyet tudnak érteni azzal hogy a NAT tananyagára építve a megszokottól eltérő módon dolgozzuk fel azt. Azoknak a szülőknek ajánljuk iskolánkat, akik kellően rugalmasak ahhoz, hogy együtt tudjanak élni egy újonnan induló iskola minden előnyével és hátrányával.
Iskolánkat azon gyerekeknek is ajánljuk, akik: – visszahúzódóbbak, nehezen nyílnak meg közösségben, érzékenyebbek – a művészetek iránti affinitásuk erősebb – lassabban dolgoznak ugyan, de képesek elmélyülni a feladatban – együttműködési készségük megfelelően fejlett, társaik iránt érdeklődést mutatnak – kreatív gondolkodásúak – önszabályozó rendszerük koruknak megfelelően fejlett, kevéssé igénylik a folyamatos instruálást
Akiknek kevésbé ajánljuk: – hiperaktív, magatartászavaros, ADHD tüneteit mutató, vagy ezzel diagnosztizált gyermekeknek, mert számukra a szorosabb, világosabb keretek szükségesek. – kis létszámú iskolába javasolt gyermekek számára a mi osztályközösségeink szintén nem megfelelőek, osztályaink maximális létszáma ugyanis 20-22 főben megállapított. – szociális készségeik terén fejletlenebb gyermekek számára ugyancsak nem javasolt az iskolánk.

Mi lesz a napirend?

Az iskolába 7-től lehet érkezni és 17 óráig lehet maradni. A Jövő Iskolája iskolaotthonos rendszerben működik. Reggel 8.15 - 9.00 óráig az osztáytanító által vezetett beszélgetőkörben hangolódnak rá a gyerekek az oktatásra. A tanórák 9 órától indulnak, 15 óráig vannak kötelező órák és feladatok. 17 óráig vannak foglalkozások, amelyekbe már a délutáni szabadon választható különórák is bele tartoznak.

Mit jelent az iskolaotthonos nevelés és oktatás?

Az iskolaotthon esetében a gyermek egész napos nevelése történik, a tanítási órák és a szabadidő összefüggő rendszert alkot. A tanulás és a szabadidő váltakoznak, szem előtt tartva ezzel a gyermekek terhelhetőségét. Ez a rendszer remekül igazodik A Jövő Iskolájának elképzeléseihez, hiszen az "Élet iskolája" foglalkozásokat szervesen lehet beilleszteni az iskolaotthonos rendszerbe. A két osztálytanító között egyenlően oszlanak meg a feladatok minden esetben két tanító váltja egymást, a tanórákon, a szabadidős foglalkozásokon és az önálló tanuláson is. Az iskolaotthonos nevelés keretei között házi feladat adásának nincs helye, mivel a tanuló az egész napos felkészítés során készül fel a következő tanítási napokra.
A tanítási órák megosztása: Délelőtt, mikor a gyermekek a legaktívabbak, a nehezebben elsajátítható tárgyak vannak napirenden, délután pedig a készségtárgyakat oktatjuk.
A gyermekeknek lehetőségük van beszélgetni problémájukról, nem olyan kötött és rideg az órarend, illetve a napirend. Az osztálytanítók értesülhetnek miden gondról, bajról, késésről, megfigyelhetik a diákokat a szabadidős tevékenységek eltöltése közben is -így jobban megismerve a tanulókat, a nevelésük is hatékonyabbá válhat. A szabadidőben végezhető, "Élet iskolája" tevékenységek között van a mozgás számos formája, könyvtárlátogatás, zenehallgatás, játékok, és más kreatív foglalkozások, idegennyelv, művészetek, zene, animáció, digitális eszközök, a kutatás, a hétköznapi jelenlegi és jövőbeli mesterségek, foglalkozások bemutatása és kipróbálása.
Az iskolaotthonban 8 órától délután 16-ig foglalkoztatjuk a gyermekeket, táskájukat a könyvekkel, munkafüzetekkel csak hétvégén viszik haza, hogy a szülő is lássa, hogyan haladnak a gyerekek.

Miért tartjuk jónak az iskolaotthonos rendszert?

Ez az oktatási forma kedvező szervezeti feltételt biztosít a tanulmányi munka hatékonyabb irányításához, az óvodai életrend szerves folytatásává válik. Ez megkönnyíti az óvoda és az iskola közötti zökkenőmentes átmenetet. Egyenletes megterhelést nyújt. Az egyéni fejlesztésen és a tehetséggondozáson van a hangsúly. A gyermekek tevékenykedtetésén alapuló, egész nap kedvező pedagógiai hatást nyújtó munkarend kialakítása válik lehetővé. A tanítás, a tanulás, az aktív pihenés, a szabadidős tevékenységek célszerűen váltogatják egymást. Meghitt viszony alakul ki a pedagógus és a tanuló között. A szülőkkel szoros és harmonikus együttműködésre törekszünk. Minden gyermek különböző, más fejlettségű más-más területen: így ennek megfelelően foglalkozunk velük.

Hol találkozhatok a jelentkezés előtt az alapítókkal, tanárokkal?

Rendszeresen szervezünk workshopokat Veresegyházon. Honlapunkon az események között vagy facebook oldalunkon találhatóak ezekről az információk. Egyéb érdeklődés esetén az érdeklődés menüpont alatti elérhetőségek egyikén várjuk a kérdéseket. Szívesen megküldjük az információkat emailben is, amit a hello@futureschool.hu email címen lehet igényleni.